• Zámečnictví Si-Nek zrealizuje Vaše požadavky

Provozní řád

INSTALACE:

Dopravník v základním provedení je stacionární stroj a na místo montáže jej lze umístit pomocí vozíku nebo jeřábu. Dopravníky do 6 m lze na místo umístit smontované, delší dopravníky se montují přímo na místě instalace z dílů. Dopravník smontovaný dle návodu k montáži se připojí k odpovídající elektroinstalaci linky. Do přístupových míst se umístí bezpečnostní tabulky.

 

UVEDENÍ DO PROVOZU:

Dopravník smontovaný dle návodu se připojí k elektroinstalaci odpovídající štítkovým hodnotám lektromotoru.P řed spuštěním dopravníku překontrolujeme olejové náplně pohonů, dále zda je pás rovnoměrně napnutý, zda jsou perutě hlav stejnoměrně vysunuty, jestli jsou nasazeny všechny podpěrné a vratné válečky, dopravní pás nezachytává o žádný výstupek a prochází středem dopravníku a na pásu neleží žádný materiál.Je-li vše v pořádku,zapneme výstražný signál pro upozornění ostatní obsluhy a krátce zapneme dopravník.

Překontrolujeme nabíhání pásu na válcích.Je-li zřejmé, že pás má snahu sjíždět k jedné straně, pak na této straně pás více napneme.Dopravník opět spustíme a sledujeme nábeh pásu na válcích a provedeme konečné seřízení. Pás zbytečně nepřepínáme a pozornost věnujeme podpěrným válečkům a těsnosti olejových náplní pohonů. Dopravník zkoušíme chodem naprázdno cca 2 hodiny.

 

ZÁRUČNÍ DOBA:

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 12 měsíců od data uvedení do provozu mimo díly podléhající opotřebení jako je pás.
Omezenou 18 ti měsíční lhůtou od data prodeje.

 

SKLADOVÁNÍ:

Díly dopravníku se skladují v zastřešeném prostoru v suchu a v prostoru prostém chemikálií a hnojiv. Dopravní pás se skladuje v uzavřeném skladu na paletě, tak aby nemohlo dojít k nasáknutí vlhkosti do kordu pásu. Dopravní pás je nutno chránit před slunečním zářením,tepelnými zdroji a mrazem. Bude-li výrobek skladovándéle než 1 rok, je nutné provést konzervaci kovových dílů.

 

BEZPEČNOST PRÁCE:

Stroj smějí obsluhovat pouze pracovníci starší 18-ti let,tělesně způsobilí a pověření obsluhou stroje.
Pracovníci provádějící obsluhu a údržbu stroje musí být řádně seznámeni s návodem na obsluhu a údržbu.

Provozovatel je povinen vytvořit podmínky pro bezpečný provoz:

  • zajistit odbornou způsobilost a seznámení s příslušnými předpisy odpovědné pracovníky a obsluhu stroje
  • používat stroj pouze pro účely ke kterým je určen
  • zajistit údržbu a opravy a stanovit pro ně potřebnou dobu
  • vést záznamy o provozu, čištění, údržbách a opravách

Při obsluze dopravníku je zakázáno:

  • provozovat stroje bez ochranných krytů
  • dotýkat se pohyblivých částí stroje
  • čistit,opravovat a mazat stroj za chodu
  • uvádět stroj do chodu bez upozornění ostatních pracovníků v blízkosti stroje

V prostoru stroje musí být na viditelném místě v přístupových směrech umístěny bezpečnostní tabulky – „Nevstupuj do pracovního prostoru“ a „Opravuj-čisti, seřizuj jen zajištěný stroj v klidu“.

Stroj může k elektrické síti připojit a opravy provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP a ČÚP č. 50/78 Sb.